جوایز و کاندیدا ها :برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول مردبرنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مردبرنده اسکار بهترین چهره پردازیکاندیدای اسکار بهترین فیلمکاندیدای اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسیکاندیدای اسکار بهترین تدوین